Footprint-site Footprint-site

De 5 Ritmes zijn Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en Stilte. Deze ritmes vormen een 'wave' van energie, die ons in contact brengt met de wijsheid van ons lichaam.

De 5 ritmes vormen een eenvoudige, diepgaande bewegingsmeditatie, ontwikkeld door Gabrielle Roth.

Tijdens deze 'dans' onderzoeken we op een fysieke en speelse manier wat er in ons leeft. We ontdekken nieuwe mogelijkheden om hieraan expressie te geven. Het is mogelijk meer te ontspannen en te laten gaan wat we niet meer nodig hebben. Hiermee creëren we, keer op keer, ruimte voor verandering.

 

Jup: Ik dans als ik blij ben maar ik dans ook als ik vastzit of verdrietig ben. Ik dans als ik iets in de wereld wil zetten en mijn focus wil richten. Ik dans om te creëren. Ik dans om lief te hebben.

18 jaar geleden ontdekte ik de 5 Ritmes als dans en als heerlijke manier om energie in al zijn aspecten te laten stromen en transformeren. De eerste keer dat ik 5 Ritmes danste was voor mij een openbaring. Alsof alles wat ik tot dan toe voelde maar niet begreep, waarnam en niet kon zien, ineens een (fysiek) vocabulair kreeg en daarmee voor mij begrijpelijk en toegankelijk werd. Het was het begin van een lang en intens avontuur vol reizen, workshops en bijzondere ontmoetingen. Inmiddels bestaat mijn volledige werkzame leven uit beweging.  Ik geef ik lessen en workshops 5 Ritmes in Amsterdam, Heerenveen, Keulen en Philadelphia.

Meer weten over Jup en de 5 Ritmes, klik hier

 

 

 

The 5 Rhythms are Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical and Stillness. These rhythms are a ' wave ' of energy, which brings us into contact with the wisdom of our bodies.

The 5 rhythms movement forms a simple, profound meditation, developed by Gabrielle Roth.

During this ' dance ', we examine on a physical and playful way what lives within us. We discover new opportunities to give expression to this. It is possible to relax and let go what we no longer need. By doing so we create room for change, time after time.

 

Jup: I dance when I am happy but I also dance whenas I'm stuck or sad. I dance when I want to put something in the world and when I want to target my focus. I dance to create. I dance to love.

18 years ago I discovered the 5 rhythms to dance, a wonderful way to transform  and let flow my energy in all its aspects. The first time I danced 5 Rhythms was a revelation for me.

As if all I felt until then I did not understand, observing but could not see. As if all of a sudden I received a (physical) vocabulary and for me it became understandable and accessible. It was the beginning of a long and intense adventure full of travel, workshops and special encounters.

In the meantime  my entire working life exists of movement. I give classes and workshops 5 Rhythms in Amsterdam, Heerenveen, Cologne and Philadelphia.

Like to know more about the 5 Rhythms, klick here 

footprint

Workshop

5 Ritmes

 

Jup

Jansonius

jup-2

"every problem can be solved by dancing"

~ James Brown ~

5Rhythms_HorLogo_WhiteBG 110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English